chuỗi siêu thị
câu, diễn đạt
1.スーパーチェーン​​

Thảo luận, đóng góp