chuồng chó
danh từ
1.けんしゃ 「犬舎」 [KHUYỂN XÁ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シャ、セキ
KHUYỂNケン