chương cuối
danh từ
1.フィナーレ​​

Thảo luận, đóng góp