chướng mắt
tính từ
1.ショッキング​​

Thảo luận, đóng góp