chương trình hành động
danh từ
1.アクションプログラム​​
câu, diễn đạt
2.アクションプログラム​​

Thảo luận, đóng góp