chương trình ti vi, đài gồm nhiều tiết mục
câu, diễn đạt
1.ワイドショー​​

Thảo luận, đóng góp