chuột thí nghiệm
danh từ
1.モルモット​​

Thảo luận, đóng góp