chuột vi tính
danh từ
1.マウス​​

Thảo luận, đóng góp