chuyên chế
1.せんせい 「専制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
CHUYÊNセン