chuyển động nhịp nhàng
câu, diễn đạt
1.ぶらつく​​

Thảo luận, đóng góp