chuyên gia thành thạo về viết mục tin
câu, diễn đạt
1.コラムニスト​​

Thảo luận, đóng góp