chuyện hư cấu
danh từ
1.つくりばなし 「作り話」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁCサク、サ
THOẠI