chuyện ít thấy
câu, diễn đạt
1.ちんだん 「珍談」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀMダン
TRÂNチン