chuyển lại
động từ
1.かえす 「返す」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chuyển lại

1. chuyển bàn về vị trí cũ
机をもとの位置に返す

Kanji liên quan

PHẢNヘン