chuyến máy bay
danh từ
1.フライト​​

Thảo luận, đóng góp