chuyện tào lao
danh từ
1.デマ​​

Thảo luận, đóng góp