chuyên viên thiết kế
câu, diễn đạt
1.デベロッパー​​

Thảo luận, đóng góp