chuyện vui
danh từ
1.よろこび 「喜び」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỶ,HỈ