chuyến xe điện cuối cùng
danh từ
1.あかでんしゃ 「赤電車」 [XÍCH ĐIỆN XA]​​
câu, diễn đạt
2.あかでんしゃ 「赤電車」 [XÍCH ĐIỆN XA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XAシャ
XÍCHセキ、シャク
ĐIỆNデン