cỏ chân ngỗng
danh từ
1.アネモネ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cỏ chân ngỗng

1. cá ăn cỏ chân ngỗng
アネモネ・フィッシュ