cỡ có thể bỏ túi
câu, diễn đạt
1.ポケットサイズ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cỡ có thể bỏ túi

1. từ điển bỏ túi
〜 の辞書