có đặt
động từ
1.そなわる 「備わる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỊ