cỡ độ
danh từ
1.くらい 「位」​​
phó từ
2.くらい 「位」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỊ