cố gắng thử
câu, diễn đạt
1.チャレンジする​​

Thảo luận, đóng góp