có hiệu suất cao
câu, diễn đạt
1.ちゃきちゃき​​

Thảo luận, đóng góp