có hình dáng đẹp
câu, diễn đạt
1.しゃんと​​

Thảo luận, đóng góp