có hình răng cưa
câu, diễn đạt
1.ぎざぎざ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có hình răng cưa

1. chiếc lá có viền hình răng cưa
〜な葉