cơ học
danh từ
1.メカ​​
2.きかいがく 「機械学」​​
3.メカニック​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
CƠ,KY
GIỚIカイ