cơ hội bán hàng
câu, diễn đạt
1.はんばいきかい 「販売機会」 [PHIẾN MẠI CƠ HỘI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
HỘIカイ、エ
PHIẾNハン
CƠ,KY