có khi
1.あるとき 「ある時」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỜI,THÌ