có lẽ là
từ nối, liên từ
1.かな​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có lẽ là

1. ừ, có lẽ là mình cũng nên đổi kế hoạch đi du lịch
うーん。僕も旅の予定を変えた方がいいのかな