cơ mật
danh từ
1.きみつ 「機密」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cơ mật

1. văn kiện cơ mật
機密文書

Kanji liên quan

CƠ,KY
MẬTミツ