có một chút dấu tích
động từ
1.おびる 「帯びる」​​
câu, diễn đạt
2.おびる 「帯びる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỚI,ĐÁIタイ