có mùi bạc hà
câu, diễn đạt
1.ミント​​

Thảo luận, đóng góp