có phần
phó từ
1.やや 「稍」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có phần

1. Hôm nay có vẻ khá rồi đấy
今日はややいいようです.