cơ quan thông tấn báo chí
câu, diễn đạt
1.プレス​​

Thảo luận, đóng góp