có rắc rối gì không
câu, diễn đạt
1.どうした​​

Thảo luận, đóng góp