cờ tang
danh từ
1.ちょうき 「弔旗」 [ĐIẾU KỲ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾU,ĐÍCHチョウ
KỲ