có thể bảo quản
câu, diễn đạt
1.もてる 「持てる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có thể bảo quản

1. có thể giữ được đến mai
明日まで持てます

Kanji liên quan

TRÌ