cơ thể của người
câu, diễn đạt
1.じんたい 「人体」 [NHÂN THỂ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
THỂタイ、テイ