có thể được
1.たえる 「堪える」​​
câu, diễn đạt
2.よろしい 「宜しい」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có thể được

1. Anh có thể về được.
帰っても〜。

Kanji liên quan

NGHI
KHAMカン、タン