có thể mang theo được
câu, diễn đạt
1.ポータブル​​

Thảo luận, đóng góp