có thể mang xách
câu, diễn đạt
1.もてる 「持てる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có thể mang xách

1. nặng không thể mang được
持てないほどの重さ

Kanji liên quan

TRÌ