có thể xảy ra
câu, diễn đạt
1.できるようになる​​

Thảo luận, đóng góp