có tính bao quát
câu, diễn đạt
1.ほうかつてき 「包括的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BAOホウ
QUÁTカツ
ĐÍCHテキ