có tính bí mật
câu, diễn đạt
1.ひみつ 「秘密」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẬTミツ