có tính cấp tiến
câu, diễn đạt
1.ラディカル​​

Thảo luận, đóng góp