có tính chất làm mẫu
câu, diễn đạt
1.だいひょうてき 「代表的」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
ĐÍCHテキ
BIỂUヒョウ