có tính học viện
tính từ
1.アカデミック​​
câu, diễn đạt
2.アカデミック​​

Thảo luận, đóng góp