có tính hợp lý
câu, diễn đạt
1.リーズナブル​​

Thảo luận, đóng góp